Nitta Gelatin Inc, Japan và Myria - Kotobuki JaPan